Samsung "Chromebook"
By & Large
Dir. Isaac Ravishankara
(2018)